Visselblåsning

Det finns fortfarande missförhållanden på svenska arbetsplatser, ibland uppenbara för alla på företaget men också dolda för verksamhetens ledning. Visselblåsarfunktionen är ett sätt att låta medarbetare anonymt rapportera in och nu när lagen har uppdaterats innebär det att fler arbetsgivare måste införa ett visselblåsarsystem.

PR-slamsugning strävar efter att ha ett öppet företagsklimat med hög affärsetik. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot PR-slamsugning:s värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier.

Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns PR-slamsugning:s Policy för Visselblåsning med tillhörande rapporteringsfunktion. Policyn har antagits av AB PR-slamsugnings ledning.

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras.

Hit räknas bland annat:

  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
  • en intressekonflikt mellan en anställd och PR-slamsugning eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör PR-slamsugning AB:s vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) på PR-slamsugning AB samtliga bolag. Även kunder, leverantörer eller andra intressenter kan använda systemet.

Länk: Här har du möjlighet att via vårt rapporteringssystem anmäla missförhållanden etc.