Våra tillstånd

Gällande tillstånd

PR Slamsugning AB

  • Tillstånd till transport av farligt avfall och annat avfall. Läs här.
  • Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall och annat avfall. Läs här.
  • Tillstånd för kompostering mm inom fastigheten Balltorp 4:16. Läs här.
  • Mellanlagring av fett från fettavskiljare. Läs här.
  • Mellanlagring av slam från reningsverk och enskilda brunnar. Läs här.
  • Mellanlagring av ved och returvirke. Läs här.
  • Tillstånd för gipsåtervinning. Läs här.
  • Auktorisering för 5-årskontroll av oljeavskiljare. Läs här.

Dreimars Åkeri AB

  • Tillstånd till transport av farligt avfall. Läs här.
  • Tillstånd till transport av annat avfall än farligt avfall. Läs här