Kvalitet och Miljö

Kvalité och Miljö

Vi jobbar aktivt med att säkerställa ett korrekt arbetssätt både ur kvalitets- och miljösynpunkt som stöd har vi ett dokumenterat verksamhetssystem.

 

Vi tillämpar SLAM95 – en standard för branschen.

Kvalitetspolicy:

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda arbetenoch leva upp till deras förväntningar så fullständigt,som det är möjligt. Vi vill bevara vårt goda anseende,som en seriös leverantör av de tjänster som vi tillhandahåller.Vi ställer följande grundläggande krav på alla våra uppdrag.· Vi sköter våra uppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.· Vi utför våra uppdrag inom överenskommen tid.· Vi underhåller våra fordon och utrustning så att de uppfyller, våra kravoch kundernas förväntningar.Kvaliteten ska alltid vara en självklarhet för alla i organisationen.Varje anställd ska erhålla tillräcklig information för attkunna utföra sitt arbete i enlighet med denna kvalitetspolicy.Kvalitetssystemet ska styra verksamheten och förebygga fel.Målsättningen ska vara att göra rätt från början så att viminskar våra felkostnader och reklamationer.Vi vill uppnå denna kvalitetsmålsättning genom att ta till varaerfarenheter och lärdomar för att utveckla oss vidare.

Miljöpolicy:

PR Slamsugning AB är ett tjänsteföretag med verksamhet inom slamsugning,högtrycksspolning, cisternrengöring och –  kontroll.Vi transporterar containers och farligt avfall samt utför gödselkörning mm.Inom vårt verksamhetsområde ska vi ständigt arbeta,för att förbättra oss för ett långsiktigt hållbartsamhälle.Det gör vi genom att visa vårt intresse för ny teknik på alla de områden som berör oss,och att vi därigenom kan bidra till att minska vår belastning på miljön

  • Att få kretsloppet att fungera, bla genom vårt arbete med att återföra avloppsslam till  jordbruket.
  • Att minska belastningen på miljön, genom att erbjuda olika lösningar för källsorterning  för våra kunder.
  • Att engagera kunder och andra intressenter i vårt miljöarbete.
  • Att alltid hantera avfall ansvarsfullt.
  • Att ge alla medarbetare tillräckliga kunskaper för att känna enagemang och kunna ta  ansvar i företagets miljöfrågor.
  • Att miljöhänsyn ska tas vid varje beslut, också i förebyggande syfte.

Vi arbetar förebyggande för att kunna leva upp till de krav som ställs av myndigheter och andra intressenter.